cSEED

Систем за електронску размену података за потребе Управа царина

cSEED: Систем за електронску размену података за потребе Управа царина


Историјат:

Првобитна идеја за стварање SEED система рођена је маја 2008. године, на почетку пројекта финансираног од стране Европске уније, под називом EU-SEMS. Креатори ове идеје (сада запослени у друштву SafeNet) додатно су разрадили почетни концепт, извршили његову проверу заједно са управама корисницама, саставили пројектну документацију (прву верзију Потреба корисника и функционалних спецификација) и извршили њено практично тестирање преко две ‘пробне активности’ – линкова за двосмерну размену података.

Имајући у виду успешност почетног тестирања, Европска комисија је одобрила додатна средства и даљи развој SEED система, кроз EU-SEED Пројекат.

Опис апликације:

 • SEED систем омогућава систематичну и аутоматску електронску размену података из царинске документације (Транзитних, извозних и увозних царинских декларација, TIR и АТА карнета, документације за поједностављену процедуру – фактуре, као и евиденције о преласку празних камиона преко границе) између управа царина.

  SEED систем има следећу намену:

  • Да омогући слање података унапред у тренутку започињања царинског поступка у суседној земљи (од царинарнице отпреме) и анализу података послатих унапред на основу претходно дефинисаних критеријума ризика. Уколико се неки од критеријума испуне, систем ће генерисати аларме и о томе обавестити овлашћене службенике.
  • Да се провери доследност декларација које се подносе у две суседне Управе. Другим речима, да се омогући аутиматско упаривање (поређење) података из царинске документације поднете на две суседне граничне испоставе (на излазној Царинарници из суседне земље и Царинарници уласка)
  • Да би се отворила инфраструктура информационих технологија сваке управе царина које учествују у пројекту з аразмену порук аса БИЛО КОЈОМ заинтересованом страном – трећим лицем на националном (пословна заједница, друге владине институције итд.) или међународном нивоу (IRU, EK, итд), користећи савремене стандарде и технологије које ће обезбедити поузданост и безбедност.

  SEED инфраструктура се такође може користити у следеће сврхе:

  • за примену безбедности и заштите, где спадају и заједнички профили ризика према унапред послатим подацима;
  • статус овлашћеног економског оператера који је признат у једној управи, треба да буде признат и од стране друге управе. Идентификациони бројеви Овлашћених економских оператера треба да буду стандардизовани док референтне податке треба креирати на регионалном нивоу. SEED треба да најави прелазак Овлашћеног економског оператера преко границе, чиме би се убрзале царинске формалности на граници а самим тим и олакшао законски трговински промет;
  • Податке који су похрањени у бази SEED треба користити за потребе накнадног царињења;
  • за размену података о правима интелектуалне својине, кршењу права и пријаве за покретање поступака;
  • за прекограничну размену снимака са контрола које се врше скенерима;
  • за размену информација о преношењу готовине преко границе од стране путника;
  • за размену података о захтевима за повраћај ПДВ-а (пореза на додату вредност) која страна лица подносе на граници;
  • за размену података о железничком, речном и прекоморском саобраћају;

  SEED систем има топологију тачка – више тачака, што значи да је свака Управа царина – учесница у пројекту, увела SEED ‘чвориште’ (сервер са SEED софтвером – ‘чвориште’) у оквиру система информационих технологија једне земље и успоставио је двосмерну везу са суседним управама. SEED софтвер (‘чвориште’) има две главне компоненте:

  • SEED апликациони сервер и
  • SEED спољни комуникациони чвор (ECN)

  SEED апликациони сервер садржи следеће модуле:

  • Модул за аутоматско упаривање података
  • Алармни модул
  • Базу података
  • Wеb апликацију

  SEED спољни комуникациони чвор (ECN) пружа стандардизовани интерфејс и омогућава комуникацију царинске службе са било којом спољном заинтересонваном страном:

  • на националном нивоу: пословна заједница, банке, друге владине институције и други
  • на међународном нивоу: стандардизовани интерфејс SEED ECN омогућава стандардизновани интерфејс управа корисница за потребе комуникације са SPEED, односно CCN мрежни пролаз.

  Неке од значајних карактеристика SEED ECN су:

  • Слање/пријем података у различитим стандардизованим форматима, као што су XML, EDIFACT, итд.
  • Превођење/трансформација података из једног у други формат, да би се олакшала комуникација између различитих система који врше дијалог. На пример, XSLT се може користити да се XML порука трансформише у други XML или неки други формат.
  • Коришћењем различитих средстава комуникације, као што су wеб сервиси (SOAP, REST, RSS), пренос датотека (SFTP, SCP), електронска пошта (SMTP) итд.
  • Лака и прилагодљива конфигурација, што значи да се SEED ECN може лако прилагодити и проширити тако да обухвати и друге правце комуникације између система.
  • Поузданост и интегритет (старање о томе да се поруке током комуникације не изгубе или оштете, као и о томе да поруке буду примерене очекиваном формату/стандарду).
  • Ефикасност у управљању читавим саобраћајем без застоја.
  • Могућност промене величине, у случају повећаног обима саобраћаја. Комуникациони капацитети се могу увећати додавањем нових извора.
  • Високи степен расположивости (континуитет услуге). У случају квара на хардверу, услуге се неће прекинути.
  • Безбедност (идентификација, аутентификација, ауторизација) за обе стране у комуникацији.
  • Заштита од спољних напада и злонамерних активности.
  • Пријављивање свих активности и размена порука, као и обезбеђивање флексибилне графичке статистике (на дневном/недељном/месечном нивоу, за одређени сегмент/збирно, итд.), тражење пријављивања за сврхе ревизије и проналажење грешака.
  • Економичност (не зависи од скупих алата и софтвера нити ограничења лиценци). Заснован је на софтверу отвореног извора.

Технички детаљи:

 • SEED апликација:

  • Програмски језик: C#
  • Независан од DBMS (до сада тестиран са Postgre SQL и Microsoft SQL sервером 2005/2008)
  • Апликациони сервер: Internet Information Services v 6.0 (и новије)
  • Оперативни систем: Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows XP (или новије)

  Комуникациони модул је Open ESB:

  • Програмски језик: JAVA
  • Апликациони сервер: GlassFisx 2.2
  • DBMS: уграђена база података GlassFisx 2.2
  • Независан од оперативног система (тестиран са Microsoft Windows Serverom 2003 / Microsoft Windows XP (и новијим)

Референце:

 • Управа царина Албаније
 • Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине
 • Управа царина Македоније
 • Управа царина Црне Горе
 • Царинска служба Косова
 • Управа царина Србије

Галерија слика